Nowości
WYKAZ PROWADZONYCH WYKŁADÓW*

1. HISTORIA SZTUKI EUROPEJSKIEJ (wykład i ćwiczenia, 2 lub 3 semestry) - zajęcia obejmują dzieje sztuki europejskiej od IX do początków XX wieku. Cykl wykładów obejmuje styloznawstwo, w cyklu ćwiczeń znajdują się wybrane zagadnienia z zakresu treści i funkcji dzieła sztuki. [szczegóły]
2. WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII SZTUKI (wykład i ćwiczenia, 2 semestry) - zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z dziejów sztuki powszechnej, z naciskiem na sztukę Zachodu, uzupełnioną o wybrane zagadnienia z dziejów sztuki orientalnej. Wykłady obejmują styloznawstwo, w cyklu ćwiczeń znajdują się wybrane zagadnienia z zakresu treści i funkcji dzieła sztuki. [szczegóły]
3. HISTORIA SZTUKI XVI-XVII WIEK (RENESANSOWEJ I BAROKOWEJ) (wykład i ćwiczenia, 2 semestry) - zajęcia obejmują pełny wykład dziejów sztuki okresów renesansu, manieryzmu, baroku, rokoka oraz wstęp do klasycyzmu. W cyklu ćwiczeń znajdują się zagadnienia z zakresu treści dzieła sztuki, ikonografii, mecenatu artystycznego i biografii artystycznych. [szczegóły]
4. DZIEJE SZTUKI POLSKIEJ (wykład, 1 semestr) - zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z dziejów sztuki polskiej od średniowiecza do końca XX wieku. Wykłady kładą nacisk na związki sztuki polskiej z Zachodem oraz Wschodem. [szczegóły]
5. DZIEJE SZTUKI NA ŚLĄSKU (wykład, 1 semestr) - zajęcia prowadzone na specjalizacji "śląskoznawczej" obejmują dzieje sztuki na Śląsku w pełnym wymiarze ich wielokulturowości. Wyklady prezentujące sztukę na Śląsku wzbogacone są o elementy dziejów sztuki  czeskiej, niemieckiej i polskiej. [szczegóły]
6. WYBRANE ZAGADNIENIA ZE SZTUKI NAJNOWSZEJ (wykład monograficzny, 2 semestry) - zajęcia obejmują omówienie i przedstawienie najważniejszych nurtów i zjawisk w sztuce współczesnej wraz ze wskazaniem ich korzeni w sztuce XIX i XX wieku. Na tle tych zjawisk przedstawieni są najważniejsi artyści XX i początku XXI wieku, charakterystyka najważniejszych ośrodków sztuki, muzeów i kolekcji oraz wystaw. Zajęcia obejmują też pewne elementy krytyki artystycznej (zaliczenie w formie samodzielnie napisanej recenzji).
7. DZIEJE SZTUKI ROSYJSKIEJ (wykład, 1 semestr) - wykłady prowadzone dla studentów Filologii Wschodniosłowiańskiej. Zajęcia obejmują dzieje sztuki ruskiej i rosyjskiej od średniowiecza do początku XX wieku. [szczegóły]
8. HISTORIA ARCHITEKTURY (wykład monograficzny, 1 semestr) - wykłady obejmują dzieje architektury od antyku do postmodernizmu. W treści wykładów znjaduja sie rozbudowane elementy historii teorii architektury, mecenatu na polu architektury oraz wybrane biografie architektów. [szczegóły]
9. HISTORIA KULTURY EUROPEJSKIEJ (wykład, 2 semestry) - zajęcia obejmują historię kultury europejskiej od średniowiecza do XX wieku wzbogaconą o elementy dziejów kultury klasycznego antyku i kultury orientu. [szczegóły]
10. HISTORIA EMBLEMATYKI EUROPEJSKIEJ (wykład i ćwiczenia, 1 semestr) - wykłady prowadzone dla studentów kierunku Filologia Polska i Kulturoznawstwo. Zajęcia obejmują zagadanienia z zakresu teorii ikonografii, dzieje ikonografii, omówienie najważniejszych ksiąg emblematycznych i kompendiów symbolicznych. [szczegóły]
11. SYMBOLE WŁADZY - IKONOGRAFIA WŁADZY (wykład, 1 semestr) - zajęcia obejmują zagadnienia związane z najważniejszymi symbolami władzy i ich funkcjonowaniem oraz ikonografią władzy od średniowiecza do XIX wieku. Wykłady prezentują poszczególne symbole władzy, ich ewolucję, ikonografię oraz ich tło historyczno - kulturowe. [szczegóły]
12. TREŚĆ I FUNKCJA DZIEŁA SZTUKI (wykład monograficzny, 1 semestr) - wykłady prowadzone dla studentów Instytutu Historii. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z treścią dzieła sztuki: interpretacją przedstawień, ikonosferą i jej złożonością, wpływem zmian w kulturze na zmiany ikonosfery oraz dziełem sztuki jako strukturą semantyczną. Zajęcia obejmują również zagdanienia związane z funkcją dzieła sztuki, między innymi zjawiskami: mecenatu, własności dzieła sztuki, procesu twórczego, krytyki artystycznej itp. [szczegóły]
13. SYMBOLIKA CHRZEŚCIJAŃSKA (wykład monograficzny, 1 semestr) - zajęcia obejmują zagadnienia symboliki chrześcijańskiej od początków chrześcijaństwa do współczesności, między innymi analizę najważniejszych symboli, ikonografię Chrystusa, Matki Boskiej, świętych, postaci i wydarzeń ze Starego i Nowego Testamentu, anielską itp. [szczegóły]
14. SZTUKA A LITERATURA (wykład, 1 semestr) - zajęcia prowadzone dla studentów Filologia Polska i Kulturoznawstwo. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z zależnościami pomiędzy sztukami plastycznymi i literaturą oraz literackimi źródłami dla sztuki.  [szczegóły]
15. SZTUKA A HISTORIA (wykład, 1 semestr) - wykłady obejmują zagadnienia związków sztuki i historii, miedzy innymi: Dzieło sztuki jako źródło historyczne, mecenat, portret historyczny, obrazy historyczne i ich interpretacja itp. Zajęcia dla studentów Instytutu Historii. [szczegóły]
16. BIOGRAFIE ARTYSTYCZNE (wykład monograficzny, 1 semestr) - zajęcia obejmują zagadnienia biografii artystycznych, ich pojawienie się i rozwój. W cyklu wykładów znajdują się wybrane biografie artystów i mecenasów. [szczegóły]
17. WSTĘP DO BADAŃ HISTORYCZNYCH - Z ELEMENTAMI METODOLOGII BADAŃ
NAUKOWYCH I WSTĘPU DO BADAŃ HISTORII SZTUKI (ćwiczenia, 2 semestry)
18. NAUKI POMOCNICZE HISTORII (ćwiczenia, 1 semestr)
19. Seminarium magisterskie w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego - na studiach 5-letnich i 2-letnich uzupełniających (wraz z poprzedzającym je proseminarium)
20. Seminarium licencjackie w Instytucie Sztuki Unwersytetu Opolskiego (wraz z poprzedzającym je proseminarium)
21. Technologie komputerowe w badaniach historycznych i na lekcjach historii (wykład, 1 semestr)
22. HISTORIA OGRODÓW (wykład) - zajęcia dla kierunku Architektura terenów zielonych na Politechnice Opolskiej [szczegóły]
23. OGRODY W MALARSTWIE (wykład) - zajęcia dla kierunku Architektura terenów zielonych na Politechnice Opolskiej [szczegóły]
24. HISTORIA RZEMIOSŁA I MEBLI (wykład) - projekt zajeć dydaktycznych [szczegóły]
25. HISTORIA ZŁOTNICTWA (wykład) - projekt zajęć dydaktycznych [szczegóły]


* PROWADZONE W INSTYTUCIE HISTORII, INSTYTUCIE SZTUKI I INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO