Nowości
KIERUNKI BADAŃ

MECENAT KULTURALNY - badania nad mecenatem artystycznym i naukowym w okresie od początków nowożytności, aż do końca XIX wieku. W obszarze zainteresowań znajduje się szczególnie mecenat książęcy i monarszy. Badania obejmują obszar Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Wśród wielu problemów znajdują się między innymi zagadnienie mecenatu na polu rzemiosła artystycznego, inspirowanie rozwoju rzemiosła artystycznego przez władców, mecenat na polu złotnictwa, kolekcjonerstwo, funkcje mecenatu magnackiego na polu złotnictwa, związki mecenatu z ideą propagandy władzy. Badania nad kunstkamerami monarszymi epoki nowożytnej. Zagadnienie gustu artystycznego i jego wpływu na kształtowanie się mecenatu artystycznego.

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (DZIEŁ SZTUKI) - badania nad zagadnieniami prawnej ochrony zabytków i dóbr kultury. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Fałszerstwo dzieła sztuki. Ekspertyza i opinia o autentyczności. 

HISTORIA PRAWA KARNEGO - badania dziejów prawa karnego i sądowego w epoce nowożytnej w Europie środkowej, w szczególności w krajach niemieckich. 

RYNEK DZIEŁ SZTUKI - badania nad rynkiem dzieł sztuki. Największe domy aukcyjne na świecie. Mody i trendy na rynku dzieł sztuki. Wartość dzieła sztuki. Cena dzieła sztuki. Kolekcjonerstwo, zbieractwo, mecenat. 

SZTUKA OKRESU HISTORYZMU (zwłaszcza rzemiosło, złotnictwo) - badania sztuki europejskiej, amerykańskiej i rosyjskiej w epoce historyzmu. Zagadnienia neostylów i eklektyzmu. Oriantalizm w sztuce zachodu w XIX wieku i jego warianty, zwłaszcza chinoiseries, japonizm, bizantynizm oraz style i nurty inspirowane sztuką perską, indyjską, turecką, egipską. Idee epoki historyzmu. 

IKONOGRAFIA - badania nad treścią dzieła sztuki. Zwłaszcza badania nad źródłami dla ikonografii sztuki epok renesansu i baroku. Badania nad kompendiami symboliki humanistycznej i słownikami symboliki sakralnej. Badania nad rolą i znaczeniem emblematyki XVI i XVII wieku dla kształtowania się symboliki, między innymi takie zagadnienia jak: symbolika zwierząt, w tym wtórnie kstałtująca się nowożytna symbolika potworów antycznych, symbolika roślin, symbolika związana z człowiekiem, Hieroglifiki, oraz kształtowanie się ikonosfery związanej z procesami kanonizacyjnymi w XVII wieku. W sferze zainteresowań badawczych znajdują się też biografie autorów ksiąg emblematycznych i ich działalność naukowa.

SZTUKA ROSYJSKA - badania nad sztuką rosyjską epoki historyzmu i przełomu XIX i XX wieku. Zagadnienie "stylu narodowego" w sztuce rosyjskiej czyli badania nad stylem neoruskim (staroruskim) i bizantynizmem. Badania złotnictwa rosyjskiego od XVII do XIX wieku. Historia emalii rosyjskiej. Badania nad twórczością wielkich emalierów rosyjskich. Rzemiosło rosyjskie epoki historyzmu, zwłaszcza historia mebla, szkła, rzeźby, porcelany, itp. Badania nad mecenatem monarszym carów rosyjskich i rodziny panującego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Badanie twórczości złotników dworu cesarskiego.